PREVEDERI ȘI TERMENI GENERALI

1. Acordarea Creditului

1.1. Contractul de Credit este încheiat online.
1.2. Pentru a primi Creditul, Împrumutatul se înregistrează pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, denumit în continuare “Website”. În procesul de înregistrare, Împrumutatul îşi stabileşte parola care după procesul de înregistrare va fi folosită pentru a intra în Profilul de Utilizator al Împrumutatului.
1.3. La înregistrare, Împrumutatul trebuie să urmeze instrucţiunile oferite pe Website.
1.4. În procesul de înregistrare şi la anumite intervale de timp, la libertatea exclusivă de apreciere a Creditorului în ceea ce priveşte Cererile de Creditare, Împrumutatul se va identifica folosind mijloacele software online furnizate de Instantor AB (556818-2835 (“Instantor”), o societate cu răspundere limitată înfiinţată în baza legilor din Suedia cu punctul de lucru principal în Vasagatan 16, 111 20 Stockholm). Împrumutatul cunoaşte faptul că datele sale bancare vor fi folosite în scopul identificării pe website-ul Creditorului. Împrumutatul este de acord ca serviciul Instantor să fie, de asemenea, folosit pentru a realiza o evaluare instantă pentru creditare.
1.5. Ca excepţie, identitatea Împrumutatului poate fi confirmată printr-un transfer de 0.01 RON din contul bancar al Împrumutatului în contul bancar al Creditorului. Aceasta plata pentru autentificare bancara nu va constitui obiectul unei rambursări.
1.6. Profilul de Utilizator al Împrumutatului este activat doar după ce se verifică identitatea Împrumutatului după cum se menţionează în cele de mai sus şi sunt finalizaţi alţi paşi online.
1.7. Creditorul are dreptul să refuze înregistrarea Împrumutatului pe Website, precum şi orice cerere de Creditare. Creditorul nu are obligaţia să justifice refuzul. În termen de 30 zile de la depunerea cererii cu toate detaliile solicitate, dar nu mai târziu de 60 zile de la depunerea cererii, Creditorul va trimite un email consumatorului cu privire la acordarea sau neacordarea Creditului.
1.8. Împrumutatul solicită Creditul online, pe Website-ul Creditorului, după ce a luat la cunoştinţă Informaţiile Standard şi Termenii şi Prevederile prezetului Contract. Împrumutatul completează Cererea de Creditare pe Website în Profilul de Utilizator, menţionând toate informaţiile solicitate, inclusiv valoarea şi termenul de rambursare a Creditului.
Contractul se generează automat, conform Cererii de Creditare completată şi aprobată de către Împrumutat, şi este acceptat şi confirmat electronic de către Împrumutat.
Cererea de Creditare confirmă intenţia Împrumutatului de a primi Creditul în conformitate cu Termenii Contractului, precum şi faptul că Împrumutatul înţelege pe deplin Prevederile si Termenii Contractului, este de acord cu acestea şi le recunoaşte ca fiind obligatorii. Acceptul Împrumutatului a Prevederilor şi Termenilor Contractului este dat prin mijloace electronice pe Website.
1.9. Părţile convin că este opţiunea Creditorului de a aproba cererea de Creditare a Împrumutatului şi de a încheia prezentul Contract, adică de a transfera suma ce constituie obiectul Creditului, în conformitate cu regulile sale interne de creditare, Creditorul neavând nicio obligaţie asumată în prealabil în acest sens.
În cazul în care Creditorul aprobă acordarea Creditului, acesta va trimite un exemplar al Contractului pe adresa de email a Împrumutatului şi/sau SMS pe telefonul mobil al Împrumutatului menţionat de acesta în procesul de înregistrare pe website-ul Creditorului.
1.10. Transferul Creditului în contul bancar al Împrumutatului înseamnă că numitul Creditor acceptă prevederile prezentului Contract. În momentul transferului Creditului, se consideră că Împrumutatul a primit Creditul şi este obligat prin prevederile prezentului Contract.
1.11. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Părţile convin că data încheierii prezentului Contract de Credit va fi data la care contul Împrumutatului a fost creditat de Creditor cu valoarea Creditului, contul fiind cel menţionat de Împrumutat la începutul prezentului Contract..
1.12. Creditul va fi folosit de către Împrumutat pentru nevoile sale personale şi/sau ale familiei sale.
1.13. Împrumutatul nu va avea voie să folosească Creditul înainte de îndeplinirea tuturor termenilor de acordare stabiliţi în prezentul Contract. Furnizarea Creditului de către Creditor în contul Împrumutatului, înainte de primirea documentelor solicitate nu se va interpreta ca o renunţare a Creditorului la vreun termen al Contractului de Credit.
1.14. Creditorul poate aplica o reducere la Dobânda aferentă Creditului, Dobanda aferenta perioadei de prelungire şi/sau alte costuri ale Creditului. Informaţii privind reducerile aplicate vor fi afişate pe Website-ul Creditorului şi/sau în Profilul de Utilizator al Împrumutatului şi/sau trimise la adresa de email a Împrumutatului şi/sau trimise ca SMS pe telefonul mobil al Împrumutatului menţionate de Împrumutat în procesul de înregistrare pe Website-ul Creditorului.

2. Rambursarea Creditului

2.1. Durata Contractului de Credit va fi calculată din momentul în care contul Împrumutatului a fost creditat de către Creditor cu valoarea Creditului şi încetează la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Împrumutatului faţă de Creditor. Rambursarea Creditului se va realiza într-o singura tranșă, conform prevederilor Clauzei 6 din Prevederile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract.
2.2. Rambursarea creditului se va realiza în moneda în care acesta a fost acordat, fără nicio deducere sau reţinere a vreunei compensaţii, pretenţii, taxe sau impozit..
2.3. În cazul în care rata(ele) de rambursare devin(e) scadentă(e) într-o zi nelucrătoare, data scadentă va fi amânată până la următoarea zi lucrătoare.
2.4. Creditul va fi rambursat prin transfer bancar dispus de Împrumutat din conturile sale curente în contul Creditorului, obiectul transferului făcând referinţă în mod necesar la numărul prezentului Contract de Credit aşa cum acesta apare la începutul prezentului Contract de Credit, aceasta fiind o menţiune obligatorie şi necesară în baza acestei plăţi;
2.5. Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat Împrumutul în orice moment. Creditorul nu va percepe nicio compensaţie sau comision Împrumutatului pentru o astfel de rambursare înainte de termen. Împrumutatul îl va notifica pe Creditor cu trei (3) zile lucrătoare înainte de data efectivă la care Împrumutatul intenţionează să ramburseze anticipat Creditul prin email (info@viaconto.ro), şi prin urmare, va beneficia de o reducere a costului total al Creditului, această reducere constând în dobânda şi orice alte costuri pentru perioada cuprinsă între data rambursării înainte de termen şi data scadentă de rambursare pentru încetarea Contractului de Credit. Creditorul va răspunde Împrumutatului prin email cel mult în două (2) zile lucrătoare de la primirea notificării Împrumutatului şi va menţiona Împrumutatului suma exactă totală a plăţii scadente până la data efectivă a rambursării înainte de termen şi încetarea Contractului.
2.6. Data rambursării va fi data la care suma scadentă este creditată în contul bancar al Creditorului.
Împrumutatul va asigura că efectuează plata la timp, de asemennea luând în considerare posibilele întârzieri cauzate de timpul necesar pentru realizarea unui trasfer bancar.
În cazul în care numărul Contractului de Credit şi alte detalii nu sunt menţionate la rambursarea Creditului în contul bancar al Creditorului, este imposibil pentru Creditor să facă legătura între plată şi Contract, caz în care Creditorul este absolvit de vreo culpă sau răspundere pentru vreun eventual inconvenient suferit de Împrumutat.
Împrumutatul este de acord că toate sumele plătite de el sau recuperate de la el vor fi folosite pentru a acoperi debitul său în următoarea ordine: costuri de executare, taxe, dobândă penalizatoare, dobândă neachitată, Credit restant, dobânda curentă şi Creditul curent.
2.7. În cazul neplăţii vreunei sume datorate până la data scadentă de plată, se va considera că Împrumutatul se va afla în mod legal în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de la respectiva dată, fără nicio altă formalitate.
2.8. Creditorul poate declara Creditul scadent anticipat după o perioadă de 90 (nouăzeci) zile consecutive de la întârzierea plăţilor din partea Împrumutatului.
2.9. Întârzierea sau neplata de către Împrumutat a vreunor sume sau datorii în baza prezentuluui Contract va determina raportarea datoriilor Împrumutatului precum şi a datelor sale de identificare către Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit şi/sau alte instituţii similare. Informaţiile vor fi raportate instituţiilor menţionate mai sus de către Creditor în conformitate cu normele legale în vigoare.
Rapoartele vor fi executate doar după notificarea în prealabil în scris către Împrumutat.
Împrumutatul declară că este de acord ca această notificare în prealabil în scris să fie realizată prin email şi/sau SMS.
2.10. Prin acordul comun al ambelor Părţi, obligaţiile de plată ale Împrumutatului pot fi prelungite si/sau restructurate prin reeşalonarea obligaţiilor de plată ale Împrumutatului după cum se menţionează în Clauza 12 din Prevederile şi Termenii Speciali (Secţiunea I) din prezentul Contract. Consimţământul pentru prelungire si/sau reeşalonare poate fi considerat a fi primit prin acţiunile Împrumutatului, adică acţiuni în Profilul de Utilizator pe website-ul Creditorului şi/sau plata Dobanzii aferente perioadei de prelungire menţionată în Profilul de Utilizator al Împrumutatului şi răspunsul Creditorului la respectivele acţiuni ale Împrumutatului. Creditorul va asigura că Împrumutatul are ocazia de a se familiariza cu termenii prelungirii si/sau reeşalonării din Profilul său de Utilizator de pe website-ul Creditorului. Creditorul are dreptul, la libera sa apreciere, de a refuza prelungirea si/sau reeşalonarea, fără a justifica refuzul. Răspunsul Creditorului poate fi furnizat prin mijloace electronice de comunicare. În cazul în care Creditorul convine că obligaţiile de plată ale Împrumutatului sunt prelungite si/sau reeşalonate, acesta ca răspuns la acţiunile Împrumutatului, va trimite pe emailul Împrumutatului o aprobare a prelungirii si/sau reeşalonării şi modificările secţiunii I – PREVEDERI ŞI TERMENI SPECIALI ai prezentului Contract sau graficul de rambursare a Creditului (în funcţie de tipul de reeşalonare convenit). Prelungirea va produce efecte în momentul în care Dobanda aferenta perioadei de prelungire a fost primită în contul Creditorului. Obligaţiile de plată ale Împrumutatului vor fi prelungite doar după ce Dobanda aferenta perioadei de prelungire va fi creditată în contul Creditorului. Prin plata acesteia, Împrumutatul confirmă consimţământul său cu privire la modificările Secţiunii I – PREVEDERI ŞI TERMENI SPECIALI ai prezentului Contract sau graficul de rambursare a Creditului (oricare s-ar aplica).

3. Costurile Creditului

3.1. Taxe:
3.1.1. Nu există niciun comision/taxă de administrare a creditului sau contului pentru Creditul acordat.
3.1.2. Nu se aplică niciun comision/ taxă pentru rambursarea înainte de termen.
3.1.3. Nu se aplică niciun comision/taxă pentru analiza dosarului.
3.1.4. În cazul plăţilor prin transfer bancar, Împrumutatul va suporta orice costuri percepute de Bancă în cazul în care acesta are conturi curente deschise pentru operarea transferului.
3.1.5. În cazul întârzierii sau neîndeplinirii obligaţiei de rambursare a Creditului şi altor costuri şi comisioane în baza Contractului, Împrumutatul datorează Creditorului dobânda penalizatoare, fără a aduce atingere vreunui drept al Creditorului, după cum este calculată conform Prevederilor şi Termenilor Speciali (Secţiunea I) din prezentul Contract, Clauza 11.
3.1.6. Dobânda aferentă Împrumutului şi Dobanda aferenta perioadei de prelungire vor fi plătite conform prevederilor prezentului Contract.

3.2. Dobânda:
3.2.1. Rata dobânzii aferentă Creditului:
3.2.1.1. Rata dobânzii aferentă Creditului înseamnă o rată fixă aferentă Creditului ce ar trebui plătită de către Împrumutat Creditorului pe întreaga durată a Creditului, după cum este definită în prevederile Clauzei 7 din Prevederile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract şi plătită de Împrumutat Creditorului pentru folosirea Creditului.
3.2.1.2. Calculul pentru rata dobânzii anuale este prevăzută în Clauza 7 din Prevederile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract.
3.2.2. Dobânda Anuală Efectivă (DAE):
3.2.2.1. Dobânda anuală efectivă este costul total al Creditului, exprimată ca un procent din valoarea anuală conform Clauzei 8 din Prevederile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract.
3.2.2.2. Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este egală, pentru o perioadă de 1 (unu) an, cu actuala valoare a tuturor angajamentelor, retragerilor şi rambursărilor şi costurilor prezente sau viitoare convenite de Creditor şi Împrumutat prin încheierea prezentului Contract.
3.2.2.4. Împrumutatul are cunoştinţă de toate consecinţele şi termenii calculelor şi înţelege şi acceptă că DAE şi costul total al Creditului sunt de referinţă şi sunt calculate ca o referinţă, având în vedere o dobândă unică pe durata prezentului Contract, că toate sumele menţionate în Clauza 1 din Condiţiile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract vor rămâne neschimbate şi că Părţile îşi vor îndeplini în totalitate obligaţiile contractuale.
3.2.2.5. Calculul Dobânzii Anuale Efective (DAE) este prevăzut în Clauza 8 din Prevederile şi Termenii Speciali din prezentul Contract.

3.3. Dobânda Penalizatoare:
Dobânda penalizatoare este datorată Creditorului fără nicio formalitate în prealabil. Dreptul Creditorului de a percepe dobânda penalizatoare rezultă îndată ce Împrumutatul îşi încalcă obligaţia de plată şi poate fi aplicată de Creditor în perioada prevăzută de legea aplicabilă.
În cazul neachitării până la data rambursării a vreunei sume datorate, se va considera că Împrumutatul se află în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de la respectiva dată fără nicio altă formalitate.
Dobânda penalizatoare poate fi percepută de către Creditor, de asemenea, dacă Creditul este declarat scadent înainte de termen pentru o încălcare a obligaţiilor contractuale esenţiale (majore) atribuite Împrumutatului, caz în care Creditul este transferat automat la un cont de credit rezidual şi se va aplica o dobândă penalizatoare fiind calculată ca un procent fix, ce nu poate fi mai mare de două puncte procentuale şi care se adaugă la rata dobânzii menţionată în Contract.
Calculul Dobânzii Penalizatoare este prevăzut în Clauza 11 din Prevederile şi Termenii Speciali ai prezentului Contract.
Dobânda penalizatoare va fi aplicată în conformitate Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi prezentul Contract.

4. Dreptul de Retragere din Contract

Împrumutatul are 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data încheierii prezentului Contract să solicite rezilierea acestuia, fără nicio jusificare. Împrumutatul îl va notifica pe Creditor cu privire la intenţia sa de retragere din Contract, în scris, înainte de expirarea perioadei menţionate mai sus, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ce va fi trimisă către IFN VIACONTO MINICREDIT S.A., sediul legal: Calea Moşilor nr.21, etaj 2, sector 3, Bucureşti, România, caz în care data depunerii cererii la Creditor va fi considerată data expedierii menţionată pe confirmarea de primirea a Oficiului Poştei Române. În vederea rezilierii Contractului în această modalitate, Împrumutatul are obligaţia de a restitui Creditorului în termen de 30 zile de la data expedierii notificării menţionată pe confirmarea de primire a Oficiului Poştei Române, toate sumele retrase din Credit, precum şi dobânda aferentă de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la data rambursării integrale, după cum se notifică la cerere de către Creditor.

5. Drepturile şi Obligaţiile Părţilor

5.1. Drepturile şi Obligaţiile Împrumutatului:
5.1.1. Împrumutatul are dreptul de a fi informat cu privire la caracteristicile esenţiale ale Ofertei de Credit furnizată de Creditor; în acest sens, Împrumutatul declară că formularul cu Informaţii Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori (Informaţii Standard) ce a fost citit, înţeles şi acceptat în mod expres ca atare, a fost pus la dispoziţia sa înainte de încheierea prezentului Contract. În acelaşi timp, Împrumutatul declară că şi-a exercitat opţiunea de reziliere a Contractului după ce a luat la cunoştinţă informaţiile obligatorii din Secţiunea I din prezentul Contract şi Informaţiile Standard;
5.1.2. Împrumutatul are dreptul de a rambursa Creditul înainte de data scadentă de rambursare, în condiţiile prevăzute de Clauza 2.5 din Prevederile şi Termenii Generali ai prezentului Contract ;
5.1.3. Împrumutatul are dreptul de a fi notificat cu 15 zile calendaristice înainte de data raportării la Biroul de Credit privind sumele restante;
5.1.4. Împrumutatul are dreptul de a primi la cerere, gratuit, la încetarea Contractului de Credit, un document ce va fi anexat la scrisoarea email, menţionând fie că toate obligaţiile sale ce rezultă din Contract au fost îndeplinite în mod corespunzător, fie menţionând obligaţiile contractuale neîndeplinite;
5.1.5. Împrumutatul declară că a fost informat şi confirmă drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Dreptul de informare, Dreptul de acces la date, Dreptul de intervenţie asupra datelor, Dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei).
5.1.6. Împrumutatul are obligaţia de a achita datoriile ce rezultă din prezentul Contract la data scadentă de plată convenită şi acceptată prin acceptarea prezentului Contract prin intermediul mijloacelor electronice;
5.1.7. Împrumutatul are obligaţia de a asigura fonduri suficiente în contul Creditorului la data scadentă de plată, în funcţie de rambursarea solicitată;
5.1.8. Împrumutatul are obligaţia de a furniza Creditorului, pe întreaga durată a prezentului Contract sau până la achitarea integrală a datoriilor ce rezultă din Contractul de Credit, în perioada de timp, la cererea Creditorului, documentele solicitate privind asigurarea veniturilor de natură permanentă, angajamentelor lunare de plată, etc;
5.1.9. Împrumutatul are obligaţia de a-l notifica imediat pe Creditor dacă se produce o modificare negativă în situaţia sa financiară şi orice modificări cu privire la domiciliul, starea civilă, limitarea capacităţii sale de exerciţiu;
5.1.10. Împrumutatul va rambursa Creditorului toate costurile sau taxele suportate de acesta pe durata executării prezentului Contract, cheltuielile suportate de Creditor în scopul realizării demersurilor legale pentru recuperarea creanţelor în baza prezentului Contact, precum (fără a se limita la) taxe, impozite, onorarii, etc.
5.1.11. Prin acordul comun al ambelor Părţi obligaţiile de plată ale Împrumuatului pot fi reeşalonate.
5.2. Drepturile şi Obligaţiile Creditorului:
5.2.1. Creditorul are dreptul de a i se rambursa Creditul, inclusiv dobânzile şi toate taxele, în valoarea şi la data scadentă de rambursre prevăzută în Contractul de Credit;
5.2.2. Creditorul are dreptul de a încasa dobanda conform prezentului Contract pentru prelungirea obligaţiilor de plată ale Împrumutatului.
5.2.3. Creditorul are dreptul de a lua măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a încasa sumele datorate de Împrumutat;
5.2.4. Creditorul are dreptul de a rezilia Contractul de Credit fără vreo altă formalitate în prealabil şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu consecinţa declarării Creditului datorat imediat şi scadent anticipat şi va proceda la executarea Împrumutatului, în vederea recuperării sumelor datorate, la producerea vreunuia din cazurile de reziliere menţionate în Clauza 6 din Prevederile şi Termenii Generali din prezentul Contract (a se vedea în cele de mai jos) şi în perioadele de timp prevăzute de lege;
5.2.5. Creditorul are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale Împrumutatului în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. În acest scop, prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul îl împuteniceşte pe Creditor să îi prelucreze datele cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea respectivelor date, în scopul prelucrării, respectivelor entităţi precum Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, acţionarii, afiliaţii Creditorului, agenţiile de recuperare de creanţe sau alte entităţi implicate în procesul de recuperare a creanţelor deţinute de Creditor, cesionari părţi terţe, în orice situaţie de neîndeplinire a obligaţiei de plată (sau, după caz, la cerere). Respectivele instituţii vor fi notificate în conformitate cu normele legale aplicabile;
5.2.6. Creditorul poate transfera/ cesiona/ nova oricărei persoane, în mod liber şi necondiţionat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile şi obligaţiile ce rezultă din prezentul Contract, în baza notificării în scris în prealabil către Împrumutat, de către Creditor într-un termen de zece (10) zile calendaristice de la încheierea transferului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Se va considera că numitul Contract a fost încheiat în beneficiul Cesionarului şi va genera o obligaţie valabilă şi executorie pentru un cumpărător sau o persoană care preia activele Creditorului, un succesor al acestuia sau orice cesionar al respectivelor drepturi şi obligaţii. Drepturile şi obligaţiile Împrumutatului nu pot fi cesionate, novate, transferate sau delegate niciunei părţi terţe, fara acordul scris, anterior dat de catre Creditor.
5.2.7. Creditorul are obligaţia a-l informa pe Împrumutat în mod corect şi transparent cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite;
5.2.8. Creditorul are obligaţia de a-l notifica pe Împrumutat înainte de raportarea către Biroul de Credit sau Centrala Riscului de Credit cu privire la sumele restante şi intenţia de a raporta respectivele sume restante;
5.2.9. Creditorul are obligaţia de a furniza Împrumutatului, gratuit, la încetarea Contractului de Credit în orice modalitate ce rezultă din restituirea integrală a Creditului şi a costurilor aferente, un document anexat la scrisoarea email menţionând că toate obligaţiile între Părţi sunt îndeplinite şi stinse.

6. Rezilierea Contractului (Cazuri de neîndeplinirea a obligaţiilor contractuale asumate):

6.1. Oricare din următoarele situaţii va fi considerată un Caz de Neîndeplinire a Obligaţiilor şi va determina ca prezentul Contract să fie declarat reziliat în totalitate, fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti şi fără nicio altă formalitate, în prealabil, corespunzătoare şi aplicabilă anticipat:
6.1.1. orice întârziere la plată la data scadentă (sau, după caz, la cerere) din partea Împrumutatului, a vreunei sume scadente şi datorate Creditorului în baza prezentului Contract;
6.1.2. orice încălcare din partea Împrumutatului a Termenilor sau Condiţiilor prezentului Contract ce nu poate fi remediată prin acordul Părţilor;
6.1.3. în cazul în care Împrumutatul nu depune actele solicitate de Creditor sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale de rambursare;
6.1.4. în cazul în care Împrumutatul a furnizat Creditorului informaţii false, în baza cărora Creditorul a acordat Creditul;
6.1.5. în cazul în care, datorită modificărilor în legislaţie, Împrumutatul nu mai îndeplineşte noile condiţii de Creditare, respectiv să deţină calitatea de Împrumutat al Creditorului;
6.1.6. împotriva Împrumutatului a fost demarată vreo acţiune în instanţă, decizie de punere sechestru, executare sau acţiune similară;
6.1.7. orice neîndeplinire a obligaţiilor asumate de către Împrumutat în baza prezentului Contract sau orice alt contract încheiat de Împrumutat cu Creditorul ce se află în derulare;
6.1.8. orice modificare materială cu privire la proprietatea sau situaţia financiară a Împrumutatului ce ar afecta capacitatea sa de a-şi onora obligaţiile asumate în baza prezentului Contract sau oricărui alt contract încheiat de Împrumutat cu Creditorul ce se află în derulare;
6.1.9. folosirea fondurilor din Credit în alte scopuri decât cele menţionate în prezentul Contract (Creditorul are dreptul de a verifica modalitatea în care Scopul a fost atins).
6.2. La producerea unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor asumate sau în cazul decesului Împrumutatului:
6.2.1. Împrumutatul se va afla de drept în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor de plată, fără necesitatea notificării în prealabil sau altor formalităţi;
6.2.2. Creditul (însemnând suma rămasă de rambursat, împreună cu toată dobânda acumulată la aceasta) va deveni imediat scadent anticipat şi datorat de către Împrumutat/ succesorii săi;
6.2.3. Neexercitarea acestui drept la un moment dat nu va fi interpretată ca o renunţare din partea Creditorului;
6.2.4. Împrumutatul/ succesorii acestuia vor achita toate costurile, impozitele, taxele, comisioanele şi alte sume de bani datorate în baza termenilor prezentului Contract.
6.3. În cazul în care Împrumutatul nu este de acord cu eventuale modificări propuse de Creditor, acesta poate face o contrapropunere Creditorului, modificand parte din conditiile propunerii initiale. Daca totusi partile nu ajung la un acord, Imprumutatul poate solicita Creditorului rezilierea Contractului; începând cu respectiva dată, obligaţiile Împrumutatului faţă de Creditor vor deveni scadente şi executorii.
6.4. Prezentul Contract poate fi reziliat în orice moment de către Împrumutat¸ în baza notificării cu 15 (cincisprezece) zile inainte dată Creditorului. Într-un astfel de caz, sumele datorate de către Împrumutat în baza prezentului Contract devin imediat scadente şi executorii şi vor fi imediat restituite de către Împrumutat.
6.5. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Împrumutat prin exercitarea dreptului de retragere din Contract.
6.6. Prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul declară că a luat la cunoştinţă ca prezentul Contract este titlu executoriu în baza Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi că în situaţiile prevăzute de Clauza 6.1. din Prevederile şi Termenii Generali ai prezentului Contract, Creditorul poate proceda la executare fără nicio formalitate prealabilă, cu excepţia celor prevăzute în mod expres de legile aplicabile, după declararea Creditului scadent anticipat conform legislaţiei în vigoare.

7. Garanţii

Toate obligaţiile Împrumutatului în baza prezentului Contract, precum şi toate cheltuielile de orice natură privind recuperarea creanţei, dobânzii, dobânzii penalizatoare, comisioanelor, taxelor de orice tip, precum şi a altor cheltuieli, cheltuieli de judecată, inclusiv costurile cu executarea, după caz, sunt garantate cu gaj general de bunuri prezente şi viitoare asupra soldului disponibil din conturile Împrumutatului deschise la orice bancă din România.

8. Declaraţii

8.1. Împrumutatul declară şi garantează Creditorului:
8.1.1. Că a citit cu atenţie, a înţeles şi este de acord cu toate clauzele cuprinse în prezentul Contract;
8.1.2. îl autorizează pe Creditor, în mod expres şi irevocabil, să prezinte/furnizeze autorităţilor competente şi/sau părţilor terte folosite de Creditor pentru externalizarea anumitor servicii financiare, datele/ informaţiile privind prezentul Credit;
8.1.3. Nu există situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată la care este parte sau ca urmare a faptului că se află în procedura de executare şi niciun litigiu, procedură de arbitraj sau administrativă în desfăşurare sau ce va fi demarată împotriva sa şi care afectează în mod substanţial capacitatea sa de a respecta datele scadente şi de a onora obligaţiile stabilite în prezentul Contract;
8.1.4. Că toate informaţiile, confirmările şi rapoartele furnizate Creditorului în legătură cu Creditul au fost şi rămân exacte şi adevărate şi niciun fapt nu a fost omis astfel încât declaraţiile din prezentul Contract sau cererea de Creditare online să devină în mod substanţial false;
8.1.5. Va furniza Creditorului în orice moment informaţiile solicitate în legătură cu Creditul şi orice declaraţie realizată în acesta ;
8.1.6. Nu are alte angajamente de plată şi nu este implicat în alte litigii cu părţi terţe decât cele menţionate în Cererea sa de Creditare completată pentru aprobarea acestui Credit, Cerere ce constituie o Anexă la prezentul Contract şi este parte integrantă din acesta;
8.1.7. Că a răspuns corect şi complet la toate solicitările şi cererile de informaţii ale Creditorului în vederea identificării sale conform datelor sale actuale de identificare;
8.1.8. Că a primit Contractul împreună cu întreaga documentaţie de Creditare şi a studiat-o, înţeles-o şi a acceptat-o înainte de semnarea prezentului Contract.
8.2. Împrumutatul declară că a confirmat şi este de acord că, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract, înainte ca numitul Credit să fie declarat scadent anticipat, în vederea facilitării recuperării pe cale amiabilă a sumelor ce reprezintă întârzieri la plăţile scadente, Creditorul si/sau o terta parte contractata de Creditor, poate furniza Împrumutatului informaţii, cereri de colectare, notificări, somaţii de plată, somaţii precum şi notificări către Angajatorul declarat al Împrumutatului.
8.3. Împrumutatul este de acord în mod expres şi neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Creditor (inclusiv prin intermediul societăţilor afiliate ale acestuia din străinătate sau părţi terţe folosite de către Creditor pentru externalizarea anumitor servicii financiare) fără limitare în timp, în scopul furnizării serviciilor financiare, scopurilor statistice sau în vederea promovării noilor produse şi servicii financiare.

9. Comunicări

9.1. Orice notificare, comunicare, solicitare sau pretenţie în baza prezentului Contract va fi transmisă între Părţi prin e-mail şi/sau SMS, şi atât Împrumutatul cât şi Creditorul convin că acceptă această metodă de comunicare între Părţi, exceptând cazul în care prezentul Contract nu prevede o altă formă de comunicare în anumite situaţii. Împrumutatul convine în mod expres că orice document, notificare, scrisoare sau orice altă comunicare/ informare comunicată acestuia de către Creditor în legătură cu încheierea, executarea şi rezilierea prezentului Contract ("Comunicări") va fi de asemenea transmisă electronic printr-un email şi/sau mesaj SMS la email-ul/ numărul de telefon menţionat de Împrumutat în Cererea sa de Creditare online.
9.2. Creditorul va afişa de asemenea informaţiile privind prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, notificându-l electronic pe Împrumutat cu privire la acestea prin email şi/sau SMS în momentul în care respectivele informaţii au fost afişate. Creditorul nu este obligat să pună la dispoziţia Împrumutatului comunicări care nu sunt de natură electronică, exceptând măsura în care acest lucru este impus prin prevederi legale obligatorii, este prevăzuit ca atare în prezentul Contract.
9.3. Orice modificare cu privire la email sau adresa de comunicare, numărul de telefon sau datele de contact ce nu a fost notificată Creditorului nu va fi opozabilă şi astfel Creditorul este exonerat de orice răspundere ce rezultă din continuarea comunicărilor la adresele/ numerele cunoscute iniţial sau din luarea în considerare a datelor furnizate de către Împrumutat.

10. Clauze finale

10.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract, pe durata Creditului, poate fi realizată doar cu acordul comun al ambelor Părţi. Părţile convin că se prezumă că acestea au ajuns la un acord şi şi-au dat consimţământul, în cazul în care Creditorul la iniţiativa sa sau ca răspuns la acţiunile Împrumutatului a plasat o ofertă pentru modificări la prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro şi Împrumutatul a acceptat aceste modificări, finalizând etapele online în Profilul său de Utilizator sau prin alte mijloace electronice (dacă sunt susţinute de Creditor).
10.2. Împrumutatul declară că a citit, înţeles şi acceptă clauzele prezentului Contract şi că acestea au fost negociate cu Creditorul înainte de semnarea Contractului, în baza informaţiilor prealabile furnizate de Creditor. Părţile convin că prezentul Contract va fi considerat ca fiind semnat de ambele Părţi, în cazul în care Creditorul ca răspuns la acţiunile Împrumutatului după cum se descrie în partea introductivă a prezentului Contract a afişat prezentul Contract în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro şi Împrumutatul l-a acceptat prin mijloace electronice, finalizând etapele online în Profilul său de Utilizator.
10.3. Prezentul Contract se supune legii române. Orice neînţelegere ce rezultă din prezentul Contract va fi soluţionată pe cale amiabilă şi în cazul în care această modalitate se dovedeşte a fi ineficientă, litigiile vor fi deferite instanţelor din România în scopul soluţionării.
10.4. Ca un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator, orice litigiu va fi soluţionat prin negocieri amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună o contestaţie la Creditor cu privire la încheierea, rezilierea şi încălcarea Contractului de Credit. Contestaţia Împrumutatului va fi depusă în scris şi trimisă ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul social al Creditorului. Creditorul va avea obligaţia de a răspunde şi comunica în scris un răspuns Împrumutatului în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea contestaţiei, precum şi de a lua măsurile necesare pentru repararea oricărei potenţiale daune cauzate Împrumutatului.
În ceea ce priveşte orice litigii ce pot apărea, Împrumutatul este informat cu privire la posibilitatea de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul în Bucureşti, Bld. Aviatorilor, nr. 72, sector 1, cod poştal 011865, http://www.anpc.gov.ro/.
10.5. Prezentul Contract se completează cu formularul cu Informaţii Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori, precum şi cu Confirmarea Acordării Creditului ce sunt parte integrantă din prezentul Contract.
10.6. Prezentul Contract este încheiat la distanţă prin mijloace electronice ca răspuns al Creditorului la acţiunile Împrumutatului prin înregistrarea pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro, prin depunerea Cererii de Creditare şi finalizarea etapelor online. Contractul a fost salvat pe serverele de date ale Creditorului, precum şi afişat în Profilul de Utilizator al Împrumutatului generat pe website-ul Creditorului www.viaconto.ro şi trimis la adresa de email menţionată de Împrumutat.