Completați toate câmpurile formularului.
menu

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE IFN VIACONTO MINICREDIT SA

Prezenta politică de confidenţialitate reglementează principalele principii de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre IFN VIACONTO MINICREDIT SA, cod unic de inregistrare (CUI): 36368519.

Politica corespunzătoare este aplicabilă, dacă clientul utilizează, a utilizat sau va utiliza serviciile financiare oferite de IFN VIACONTO MINICREDIT SA, inclusiv relatiile cu Clientul, stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentei politici.

1. PENTRU POLITICA PREZENTĂ SUNT UTILIZATE URMĂTOARELE DEFINIŢII:

1.1. Client - orice persoană fizică, care utilizează, a utilizat sau e predispusă să utilizeze serviciile financiare, oferite de VIACONTO MINICREDIT SA.

1.2. Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii legate de Clientul identificat sau în proces de identificare.

1.3. Prelucrarea presupune orice operatiuni, efectuate cu datele cu caracter personal (inclusiv colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, acordarea accesului, administrarea cererilor, transmiterea, etc.).

1.4. VIACONTO MINICREDIT SA înseamnă persoana juridică, cu sediul social în Romania, Bucuresti, Calea Mosilor nr.21, et.2, sector 3 şi activează în calitate de Operator de date cu caracter personal.

1.5. VIA SMS group - societate pe acţiuni, înregistrată in Letonia şi toate companiile ei filiale/subsidiare, printre care si IFN VIACONTO MINICREDIT SA.

2. DISPOZIŢII GENERALE

2.1.  În Politica prezentă se determină principiile generale de prelucrare a Datelor cu caracter personal ale VIACONTO MINICREDIT SA. Detaliile concrete de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi incluse deasemeni în contractele încheiate sau aflate în proces de încheiere între Client şi VIACONTO MINICREDIT SA şi sunt reflectate pe site-ul web www.viaconto.ro;

2.2.  VIACONTO MINICREDIT SA asigură în cadrul legislaţiei aplicabile confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi aplică măsurile corespunzătoare pentru asigurarea tehnică şi organizatorică a protectiei Datelor cu caracter personal faţă de accesul neautorizat, prelucrarea ilegală sau descoperirea, pierderea, modificarea sau distrugerea accidentala.

2.3.  VIACONTO MINICREDIT SA poate utiliza prelucrători autorizaţi/persoane imputernicite de Date cu caracter personal. În astfel de cazuri VIACONTO MINICREDIT SA întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal de către prelucrătorii de date/persoanele imputernicite în conformitate cu instrucţiunile VIACONTO MINICREDIT SA şi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cere luarea măsurilor necesare de siguranţă.

3. CATEGORIILE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Datele cu caracter personal pot fi primite de la Client, de la utilizarea de către Client a serviciilor financiare şi din surse externe, cum ar fi registrele de stat sau private sau terţe parţi.

3.2. Categoriile Datelor cu caracter personal, care în principal, sunt colectate şi prelucrate de VIACONTO MINICREDIT, dar nu numai, sunt următoarele:

3.2.1.   Datele de identificare, cum ar fi numele, prenumele si codul personal de identificare;

3.2.2.   Datele de contact, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul, resedinta, etc;

3.2.3.   Datele profesionale, precum cariera educaţională sau profesională;

3.2.4.   Datele financiare, cum ar fi profitul si obligaţiile financiare, date bancare, etc;

3.2.5.    În funcţie de serviciul/produsul oferit de VIACONTO MINICREDIT SA, Clientul a furnizat datele, care permit VIACONTO MINICREDIT SA să întreprindă masurile necesare de precauţie cu privire la prevenirea spalarii banilor şi finanţării terorismului, precum şi să asigure respectarea sancţiunilor internaţionale, inclusiv scopurile relaţiilor de afaceri şi dacă Clientul este o persoană vulnerabilă din punct de vedere politic;

3.2.6.   În funcţie de serviciul/produsul oferit de VIACONTO MINICREDIT SA, Clientul a furnizat datele de rezidenţa fiscală ale Clientului, cum ar fi ţara de reşedinţă, numărul de identificare fiscală, cetăţenia;

3.2.7.    Datele de comunicare se colectează atunci când Clientul contactează VIACONTO MINICREDIT SA cu ajutorul telefonului, înregistrărilor audio-video, e-mail, mesajelor şi altor canale de comunicare, cum ar fi reţelele sociale, datele, legate de vizitarea de către Client a web-site-ului www.viaconto.ro sau comunicarea cu ajutorul altor canale ale VIACONTO MINICREDIT SA (de exemplu, chat-ul).

4. SCOPURILE ŞI BAZA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VIACONTO MINICREDIT SA prelucrează datele cu caracter personal în primul rând pentru:

4.1. A administra relatiile reciproce cu clienţii în general, precum şi pentru a acorda şi a controla accesul la serviciile financiare ale VIACONTO MINICREDIT SA.

4.2. A executa evaluarea capacitatea de împrumut şi alte evaluări de riscuri. A executa capacitatea de împrumut a clienţilor in conformitate cu cerinţele legislaţiei şi dispoziţiile instituţiilor direcţionale de supraveghere pentru determinarea capacităţii consumatorului pentru achitarea împrumutului, pentru primirea căruia a fost depusă cererea.

4.3. A proteja interesele clientului şi/sau VIACONTO MINICREDIT SA, a verifica calitatea serviciilor oferite de VIACONTO MINICREDIT SA, în vederea acordării de dovezi a tranzacţiei comerciale sau a altor comunicaţii de afaceri (discuţii înregistrate) pe motiv de executare a contractului sau pentru luarea de măsuri la cererea Clientului pînă la încheierea contractului sau respectarea angajamentului juridic sau acordul Clientului sau intereselor legitime ale VIACONTO MINICREDIT SA pentru prevenirea, limitarea si investigarea oricărui abuz sau utilizarii ilegale, sau încălcarea serviciilor financiare sau garanţiilor de calitate a serviciilor VIACONTO MINICREDIT SA.

4.4. A acorda servicii suplimentare, a desfăşura interviurile clienţilor, analiza pieţei şi statistica. A oferi Clientului serviciile VIACONTO MINICREDIT SA sau partenerilor de colaborare, selectaţi minuţios, inclusiv propunerile personalizate în baza acordului Clientului.

4.5. A desfăşura sondarea clienţilor, analiza pieţei şi statistica; sa organizeze loterii şi campanii pentru Client în baza interesului legitim al VIACONTO MINICREDIT SA în îmbunătăţirea serviciilor VIACONTO MINICREDIT SA, a îmbunătăţi experienţa de consum a clienţilor şi a elabora noi mărfuri şi servicii;

4.6. În funcţie de serviciul/produsul oferit, VIACONTO MINICREDIT SA propune respectarea angajamentelor legale/legislatiei aplicabile şi verificarea persoanei. In conformitate cu legislaţia aplicabilă, de exemplu, cu privire la realizarea principiilor de creditare responsabilă, prevenirea, detectarea, anchetarea şi comunicarea despre o posibilă spalare de bani sau finanţarea terorismului, dacă Clientul este expus sancţiunilor financiare sau este o persoană vulnerabilă din punct de vedere politic.

4.7. A preveni abuzul de servicii financiare şi a asigura asistenţa corespunzătoare. A permite şi a controla accesul şi funcţionarea canalelor digitale, a preveni accesul neautorizat şi abuzul, precum şi pentru a asigura securitatea informaţiei în baza: executării contractului sau întreprinderea măsurilor la cererea Clientului pînă la încheierea contractului. A îmbunătăţi sistemele tehnice, infrastructura IT, a regla imaginea serviciului pe dispozitiv şi a elabora serviciile VIACONTO MINICREDIT SA, de exemplu, prin modul de testare si îmbunătăţire a sistemelor tehnice şi infrastructurii IT.

4.8. A prelucra plăţile primite şi efectuate.

 

5. PROFILAREA, PROPUNEREA PERSONALIZATĂ ŞI PRIMIREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR

Profilarea se referă la prelucrarea automată a Datelor cu caracter personal, utilizate pentru evaluarea caracteristicilor personale determinate ale Clientului. Profilarea este utilizată in scopuri comerciale directe.

5.1. Primirea automată a deciziilor este utilizată pentru evaluarea capacităţii de împrumut, administrarea riscurilor şi monitorizarea tranzactiilor pentru prevenirea fraudei şi se bazează pe interesul legitim al VIACONTO MINICREDIT SA, respectarea angajamentelor juridice, executarea contractului sau acordul de la Client.

5.2. VIACONTO MINICREDIT SA poate prelucra Datele cu caracter personal pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorului cu serviciile digitale. Dacă marketingul direct nu a fost limitat de Client, VIACONTO MINICREDIT SA poate prelucra datele cu caracter personal pentru acordarea de propuneri comune şi personalizate de servicii VIACONTO MINICREDIT SA.

5.3. VIACONTO MINICREDIT SA întotdeauna garantează alegerea Clientului şi utilizarea de instrumente convenabile pentru administrarea configuraţiei de confidenţialitate.

5.4. VIACONTO MINICREDIT SA deasemenea poate colecta datele statistice despre Client, cum ar fi comportamentul tipic şi modul de viaţă, bazate pe datele demografice ale gospodăriilor casnice. Datele statistice pentru crearea de profiluri ale segmentului de piaţă pot fi colectate din surse externe şi pot fi completate cu datele interne ale VIACONTO MINICREDIT SA.

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt transmise altor destinatari, cum ar fi:

6.1. Instituţiile administraţiei publice (cum ar fi organele abilitate de lege/judiciare, organele fiscale, organele de control;

6.2. VIACONTO MINICREDIT SA este parte componentă a VIA SMS group;

6.3. Instituţiile financiare de credit pentru prelucrarea plaţilor primite şi efectuate;

6.4. Contabilii-experţi, consilierii juridici şi financiari sau orice alt prelucrător/imputernicit, autorizat de compania MINICREDIT VIACONTO SA.

6.5. Terţe părţi, responsabile de registre (de exemplu, birourile de credit, registrele de populaţie, registrele comerciale sau alte registre, care conţin Date cu caracter personal)

6.6. Specialisti de colectare în baza cedării dreptului de recuperare creanta;

6.7. Instanţele judecătoreşti, organele de soluţionare prejudiciară a litigiilor şi administratorii de insolvabilitate/practicieni in insolventa.

6.8. Alte persoane conectate la acordarea de servicii VIACONTO MINICREDIT SA, cum ar fi furnizorii de servicii poştale sau analitice.

7. REGIUNEA GEOGRAFICĂ DE PRELUCRARE

7.1 De regulă, Datele cu caracter personal sunt prelucrate în Uniunea Europeană / Spatiul Economic European (UE / SEE).

8. DURATA DE PĂSTRARE

8.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate nu mai mult decât este necesar si legal.

8.2. Durata de păstrare poate fi în baza contractului cu Clientul, intereselor legitime ale VIACONTO MINICREDIT SA sau legislaţiei aplicabile (exemplificativ, cum ar fi legile speciale referitoare la IFN-uri si Regulamentele BNR, cele privind acordarea creditelor de consum, contabilizare, arhivare, combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, drepturile civile etc.).

9. DREPTURILE CLIENTULUI ÎN CALITATE DE SUBIECT AL DATELOR

9.1. Clientul (subiectul datelor) are dreptul la prelucrarea datelor care sunt clasificate ca date cu caracter personal conform legislaţiei actuale. În general aceste drepturi sunt următoarele:

9.1.1. A solicita corectarea/rectificarea datelor cu caracter personal, dacă sunt inexacte, incorecte sau incomplete.

9.1.2. A se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă utilizarea Datelor cu caracter personal nu se bazează pe consimtamant, interese legitime, inclusiv in cazul profilarii pentru scopuri comerciale directe (de exemplu, primirea propunerilor de comercializare sau participarea la interviuri/sondaje).

9.1.3. A solicita stergerea/eliminarea datelor cu caracter personal, de exemplu, care sunt prelucrate în baza acordului, dacă Clientul a retras acordul său, in anumite conditii. Acest drept nu se aplica, dacă datele personale, cerute pentru eliminare, sunt prelucrate deasemeni în baza altor motive legitime/legale, cum ar fi contractul sau obligaţiile în baza legislaţiei aplicabile.

9.1.4. A limita prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă, de exemplu, în cursul derularii relatiei comerciale, când VIACONTO MINICREDIT SA evaluează dacă Clientul are dreptul la eliminarea/stergerea datelor sale.

9.1.5. A obţine informaţii, dacă Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către VIACONTO MINICREDIT SA, şi în caz pozitiv, să obţină acces la ele.

9.1.6. A obţine Datele cu caracter personal, prezentate de el insuşi, şi, eventual, a transmite aceste date la alţi furnizori de servicii (transmiterea datelor), in anumite conditii.

9.1.7. A retrage acordul/consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal, in anumite conditii.

9.1.8. A nu fi obiect al deciziei integral automatizate, inclusiv profilare, dacă o astfel de decizie are consecinţe legale nefaste sau influenţează substanţial în mod similar dreptul la viata privata a Clientului. Dreptul acesta nu se aplica, dacă decizia este necesară pentru încheierea sau executarea contractului cu Clientul, dacă decizia este permisa in conformitate cu legislaţia in vigoare sau dacă Clientul a acordat consimţământul său evident/manifest.

9.1.9. Să depună reclamaţii cu privire la utilizarea Datelor cu caracter personal la autoritatea de supraveghere a respectării legislaţiei de protecţie a datelor cu caracter personal la adresa www.dataprotection.ro, dacă Clientul crede că prelucrarea Datelor cu caracter personal încalcă drepturile si interesele sale in conformitate cu legislaţia in vigoare.

10.  DATELE DE CONTACT

10.1.  Clienţii pot contacta VIACONTO MINICREDIT SA cu orice cereri, retragerea consimţământului, cereri pentru utilizarea dreptului de subiect al datelor/persoana vizata şi să reclame modul utilizarii Datelor sale cu caracter personal.

10.2.  Datele de contact ale VIACONTO MINICREDIT SA sunt accesibile pe web-site-ul VIACONTO MINICREDIT SA www.viaconto.ro.

10.3.  VIACONTO MINICREDIT SA are dreptul unilateral de a face modificări în Politică in orice moment in temeiul legislaţiei in vigoare cu avizul Clientului despre orice modificare prin intermediul website-ului VIACONTO MINICREDIT SA, nu mai târziu de o lună înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.